Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

A DI ĐÀ ÔNG LÀ AI ?


Phật A di đà
                                            Khi nói tới Phật giáo ai cũng nghĩ đến Đức Phật Thích ca Mâu ni. Rất nhiều chúng sinh, kể cả Phật tử, khi vào chùa niện “nam mô A di đà Phật”, cứ tưởng rằng nam mô A di đà là lời xưng tán dâng lên đức Phật Thích ca. Thực ra, A di đà là tên vị Phật - giáo chủ môn phái Tịnh độ tông - thuộc trường phái Đại thừa ở Tây phương Cực lạc. Tất cả kinh sách của Tịnh độ tông không nói, hoặc nói rất ít về xuất xứ đức Phật A di đà,  nên tìm hiểu về ông cũng là cần thiết cho những ai quan tâm đến Phật giáo hiện nay. (Trong bài viết này bu tui tham khảo kinh Bi Hoa, kinh Diệu Pháp Liên hoa, bài viết của thầy Thích Hữu Thiện về Phật A di đà, Đường về Cực Lạc  của HT Thích Trí Tịnh, từ điển Phật học của Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách)… 


A- XUẤT XỨ DANH HIỆU A DI ĐÀ

Theo kinh Bi Hoa (1) thì sinh thời, đức Phật Thích ca đã có một cuộc thuyết Pháp cho sáu mươi hai  ngàn vị La hán cùng bốn trăm bốn mươi vạn vị Bồ tát tại núi Linh Thứu (2).  Ngài cho hay,  trong Hằng hà sa số kiếp (3) trước có một đại kiếp tên là Thiện trì. Trong đại kiếp ấy có cõi Phật San đề lam và một vị vua tên là Vô Tránh Niệm làm chủ bốn cõi thiên hạ. Triều đình nhà vua có vị đại thần tên là Bảo Hải dòng dõi Phạm chí (4) sinh hạ được một con trai với ba mươi hai tướng tốt, lớn lên xuất gia theo nghiệp tu hành, trở thành Đức Phật Bảo Tạng Như lai. Ngày kia đức Phật Bảo Tạng đến khu rừng Diêm phù (5) cách thành An Chu La không xa, mở Phật hội thuyết Pháp.  Nghe tin đó vua Vô Tránh Niệm  lấy làm hoan hỷ, liền cùng với một ngàn người con và tám mươi tư ngàn vị tiểu vương rời thành An Chu La đến ngay khu rừng Diêm phù. Vua  lễ Phật, những vị còn lại ngoài lễ  Phật còn lễ các vị Thanh văn (6). Trong ba tháng ròng, hằng đêm vua Vô Tránh Niệm cung kính thắp lên vô lượng ức na do tha (7) ngọn đèn. Trên đầu ngài đội một ngọn đèn, hai vai đặt hai ngọn đèn, hai bàn tay cầm bốn ngọn đèn, trên hai đầu gối đặt hai ngọn đèn, trên hai bàn chân cũng đặt hai ngọn đèn. Nhờ oai lực của Phật Bảo Tạng mà ngài giữ yên các ngọn đèn như vậy suốt đêm không hề mỏi mệt và thân tâm vẫn sảng khoái.  Sau một thời gian chứng kiến các nghi nghi lễ trên, đại thần Bảo Hải thưa với vua Vô Tránh Niệm : Đại vương! Nay đại vương nên phát thệ nguyện nhận lấy cõi Phật vi diệu. Nhà vua  liền nghe theo và cung kính trước đức Phật BảoTạng: Bạch Thế tôn, nay con muốn được đạo Bồ đề…Vừa qua trong vòng bảy năm con đã ngồi yên tĩnh tư duy về số những cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm khác nhau…nay trước oai lực đức Bảo Tạng Như lai con xin phát nguyện (8):
1- Nguyện sau khi được thành Phật, con sẽ thực hiện một thế giới đủ sự vui đẹp.  Nhân dân trong cõi ấy không có những đường địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh. Hết thảy chúng sinh trong cõi ấy chẳng khi nào còn thối chuyển mà đọa vào trong ba đường dữ đó nữa. Người nào cũng đủ sáu phép thần thông và căn thân tốt đẹp  
2- Nguyện tất cả chúng sanh được về cõi ấy đều thành đàn ông tươi tốt, không còn thọ báo sắc thân đàn bà, và cũng chẳng cần có danh hiệu của người đàn bà nữa. Hết thảy chúng sanh khi được về đó, thần thức được đầu thai trong bông sen. Lúc bông sen nở ra thì căn thân tươi tốt, thọ mạng lâu dài.
3- Nguyện cõi ấy được trang nghiêm, cảnh vật thật xinh đẹp, không có mọi sự nhiễm trược, hằng có hoa tốt, hương thơm, mùi bay các hướng.
4- Nguyện cho chúng sanh cõi ấy ai nấy đều có ba mươi hai tướng tốt, sáu phép thần thông. Dẫu có vân du các cõi Phật trong mười phương để cúng dường và nghe Pháp, thì khi trở về cũng chưa trể bữa ăn.
5- Nguyện nhân dân trong cõi ấy đều được mọi sự thọ dụng tự nhiên, đúng giờ ăn thì có đủ các món ngon vật lạ hiện ra trước mắt, còn muốn bận đồ gì thì có ngay xiêm áo tốt đẹp hiện ra bên mình, không cần phải sắm sửa như trong cõi nhân gian vậy.  
6- Nguyện có được một cõi Phật như vậy, để từ rày về sau đời đời kiếp kiếp chúng sanh tu hạnh Bồ tát, tạo thành cõi Tịnh độ, đến thời kỳ chứng đạo thì ngồi dưới cây Bồ đề mà thành Chánh quả Chánh giác, phóng hào quang soi các thế giới cho các đức Phật đều xem thấy, đặng khen ngợi danh hiệu của con    
7- Nguyện sau khi thành Phật, những loài chúng sinh ở trong thế giới khác đã có tu tập thiện căn, hể nghe danh hiệu con mà muốn sinh về cõi con thì lúc lâm chung  đặng vãng sanh, chỉ trừ những
người phạm tội ngũ nghịch (9), tội chê bai các Pháp Đại thừa và phá hư Chánh Pháp mà thôi.
8- Nguyện sau khi thành Phật, mà có chúng  sanh ở các thế giới đã phát Bồ đề tâm, tu Bồ tát đạo, muốn sanh về cõi con, thì đến khi mạng chung, con và các đệ tử đều hiện thân đến trước mặt người ấy đặng tiếp dẫn.   
9- Nguyện khi con nhập diệt, trãi vô số kiếp về sau, những người nữ nhân ở trong các thế giới nghe danh hiệu con mà chăm lòng vui mến và phát bồ đề tâm, cho đến lúc thành Phật, cứ cảm báo được làm thân đàn ông hoài, chớ không khi nào còn muốn làm thân đàn bà nữa.
 Bạch đức Thế tôn ! Con nguyện đặng cõi Phật như vậy, chúng sanh như vậy, mọi sự thanh tịnh trang nghiêm như vậy, thì con mới chịu thành Phật.  
     Đức Bảo Tạng Như lai nghe vua Vô Tránh Niệm nguyện mấy lời ấy thì khen hay thay, hay thay. Đại vương phát nguyện sâu lớn, thực mong có một cõi thanh tịnh. Kìa! Đại vương, hãy nhìn về phương tây, cách trăm muôn ngàn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Tôn Thiên Vô Cấu, giáo chủ cõi ấy hiệu là Tôn Âm Vương Như lai, hiện nay đang vì các bậc Bồ tát mà giảng dạy Pháp Đại thừa. Trong cõi ấy không có chúng sanh căn trí Tiểu thừa và cũng không có một nữ nhân.  Qua hàng ngàn trung kiếp sau, thế giới ấy còn qua nhiều vị  Phật  giáo hóa… Cho đến khi đức Phật Bất khả Tư nghị Công đức vương Như lai nhập niết bàn thì đại vương! Lúc ấy ông sẽ thành Phật Vô Lượng Thọ Như Lai. Cũng là đức Phật ADI ĐÀ
   

B- NGÀY ĐẢN SANH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ  

Trả lời câu hỏi “A di đà ông là ai”  bu tui không muốn nói vắn tắt  vua Vô Tránh Niệm là tiền kiếp của Phật A di đà, mà còn muốn nói thêm quê hương bản quán, họ tên song thân, cùng ngày sanh tháng đẻ của ngài nữa, nhưng  đây là điều cực khó. Với kinh Bi Hoa và kinh Diệu Pháp Liên hoa do chính phật Thích ca thuyết, ta chỉ biết được đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như lai ở nước Hảo Thành, kiếp Đại Tướng,  lúc chưa thành Phật ngài có mười sáu con trai, cũng là mười sáu vị Sa di. Vị Sa di thứ chín là vua Vô Tránh Niệm, tiền thân Phật A di đà, vị Sa di thứ mười sáu là tiền thân của Phật Thích ca. Như vậy Phật A di đà và Phật Thích ca từ ức vạn đại kiếp trước là anh em cùng bố (không rõ mẹ).  Bởi thế, khi Huệ Viễn (334-416) một cao tăng Trung Quốc sáng lập phái môn Tịnh độ lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, thì Phật tử ba nước ấy rất bối rối khi làm lễ đản sanh cho đức A di đà. Cuối cùng, Phật tử ba nước chấp nhận lấy ngày sinh của Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư là 17 tháng 11 âm lịch hằng năm làm ngày đản sanh đức Phật A di đà, xem như đại sư là hóa thân của Phật A di đà vậy.  
      Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư là Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông Pháp Nhãn. Sư họ Vương, quê ở Dư Hàng  mộ đạo từ nhỏ, không ăn thịt cá, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Năm 28 tuổi sư làm quan trấn ở Hoa Đình và có dịp tiếp xúc với Thiền sư Thúy Nham Vĩnh Minh. Sư lễ Thúy Nham làm thầy, suốt ngày làm việc phục vụ chúng sinh, quên bổn phận làm quan. Sư còn lấy công quỷ mua cá phóng sinh, việc bị phát giác và triều đình xử tội tử hình.  Lúc dẫn sư ra pháp trường lãnh án chém, Văn Mục vương bí mật sai người theo dõi nét mặt, nếu sư run sợ thì cứ chém, còn sư bình thản như không thì đem ngài về trình lại.  Quả nhiên lúc gươm kề cổ, nét mặt sư vẫn vui tươi. Sau nàyVăn Mục Vương hỏi, ông không sợ chết chém ư? Tôi tư dụng của công khố một số tiền lớn, tội đáng chết, nhưng toàn bộ số tiền đó tôi mua được muôn ức sinh mạng, dẫu tôi có chết vẫn được vãng sanh về cõi Tịnh độ, chẳng việc gì phải sợ. Sư tu Thiền nhưng lòng rất mộ Tịnh. Ngài đã đến Thiền viện của Trí giả đại sư làm hai lá thăm, một lá đề “Nhất tâm Thiền định”, một lá đề “Trang nghiêm Tịnh độ”. Sau  bảy lần rút thăm, đều trúng lá “Trang nghiêm Tịnh độ”. Từ đấy sư nhất tâm tu Tịnh nghiệp. Niên hiệu Khai Bảo năm thứ tám (975) tháng chạp sư có chút bệnh. Buổi sáng ngày 26 sư thắp hương từ biệt chúng rồi ngồi kết già thị tịch, thọ 72 tuổi, 42 tuổi hạ.

*******
      


(1)               Kinh Bi Hoa: NXB Tôn giáo 2007
(2)               Linh Thứu: Dịch theo âm là Kỳ Xà Quật, có nghĩa là núi “Kên Kên”, một ngọn núi nhỏ gần thành Vương Xá, nơi đức Phật Thích Ca hay dừng chân.
(3)                Kiếp: Có ba loại, tiểu kiếp có 16.800.000 năm, một trung kiếp có 336.000.000, một đại kiếp có 1.334.000.000. Những con số này có tính cách tượng trưng để biểu thị một thời gian rất dài
(4) Phạm chí:  Danh từ này cũng được dùng để chỉ chung cho các tu sĩ ngoại đạo, ở         đây     chỉ dòng dõi Bà la môn
(5)  Diêm phù:  Tên một loài cây, cũng gọi là Diêm phù đàn.
(6) Thanh văn: Nghĩa là người nghe, học trò của Đức Phật, trong Đại thừa từ Thanh văn chỉ những ai chứng tri kiến Tứ diệu đế và tính Không của thế giới hiện tượng.
(7) Na do tha: Từ chỉ số lượng của Ấn Độ thời cổ, có rất nhiều cách giả thich khác nhau, Ở đây lấy theo kinh Bổn Hạnh,  na do tha là một ngàn vạn, tức mười triệu (Phật Quang đại từ điển viết là na do đa)
(8)  Trong Kinh Bi Hoa, vua VôTránh Niệm Phát nguyện 9 điều. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ cũng do Đức Thích Ca thuyết thì nhà vua phát nguyện đến 48 diều.  Ở Tu viện Đại Tòng Lâm Bà Rịa, 48 lời nguyện này được minh họa bằng 48 bức tượng đá hoa cương vô cùng to lớn.
(9) Ngũ nghịch: Năm tội lớn, 1- giết cha, 2- giết mẹ, 3- giết một vị La Hán, 4- làm đổ máu Phật, 5- Chia rẽ Tăng già.

81 nhận xét:

 1. Anh Bu ơi! M đặt cục gạch đẹp vào vị trí này trước nhé! Vì bài dài lắm phải đọc từ từ hihi..

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Trả lờiXóa
 2. TTM làm như đi mua hàng công nghệ phẩm thời bao cấp hihihi
  Bạn mặc sức mà còm vì vấn đề này có vô số điều cần biết thêm.

  Trả lờiXóa
 3. Sao anh Bu không khen cục gạch này đẹp .. hihi..

  M vừa đọc xong đoạn A. Xin hỏi anh Bu nhé!

  Trả lờiXóa
 4. Bu tui xin nghe và hoan hỉ trả lời
  không dám xem mấy chữ Nam mô A di đà Phật là cục gạch, sợ Phật Ai di đà trách mắng

  Trả lờiXóa
 5. Ở đoạn này là đoạn Đức Bảo Tạng Như Lai nghe vua Vô Tránh Niệm thệ nguyện xong đã thuyết ra.

  Nhưng thời kỳ ấy đức Phật Thích Ca tức là Thái tử Tất Đạt Đa chưa ra đời. do đó Đức Phật chưa thành đạo. Mà ở đây nói rằng Tôn Âm Vương Như Lai đang vì các bậc Bồ Tát mà giảng pháp Đại Thừa...

  Tới đây M có tí mù mờ..
  Vì Đại thừa xuất hiện ở Trung Quốc tức là rất lâu mới xuất hiện sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, vậy pháp Đại Thừa với tông phái Đại Thừa ở đây có khác nhau không?

  Trả lờiXóa
 6. Nếu theo câu thuyết này: "Sẽ thành Phật", thì phải đợi đến khi đức Phật Bất khả Tư Nghị Công đức vương Như lai nhập niết bàn thì lúc ấy đại vương Vô Tránh Niệm mới thành Phật Vô Lượng Thọ Như Lai, tức là đức Phật A Di Đà.

  Vậy cho M xin hỏi: Ngày xưa M học Phật pháp, thì:
  Quá khứ: Đức Phật A Di Đà
  Hiện tại: Đức Phật Thích Ca
  Tương lai: Đức Phật A Di Lặc.
  Ở đây, theo Phật thuyết thì phải đợi đến khi đức Phật BKTNCĐVNL nhập niết bàn thì mới có đức Phật A Di Đà. Vậy đức vua Vô Tránh Niệm đã thành Phật A Di Đà trong thời mà Đức Bảo Tạng Như lai thuyết pháp chưa ạ?

  Trả lờiXóa
 7. Xin hỏi:

  Khi mà đức vua Vô Tránh Niệm thành đức Phật A Di Đà thì không còn nữ nhân, không có căn trí Tiểu Thừa..

  Nhưng bây giờ ở cõi ta bà này có hơn 51% là nữ nhân lúc nhúc trên quả đất, nếu vậy thì ta chưa có Đức Phật A Di Đà ở trong quá khứ hay sao??

  Trả lờiXóa
 8. Anh Bu ơi! Phân đoạn A, M chưa hỏi hết đâu đó nhé!

  M đang si nghĩ.. sẽ hỏi tiếp vào lần sau nữa đó nhé!

  Trả lờiXóa
 9. Úi trời, Gió chỉ vào đây ngồi ở xó nhà anh Bu nghe thôi đấy ...Chưa hiểu gì sất ! A Di Đà Phật !

  Trả lờiXóa
 10. Từ bé gió ở vào nơi có nhiều chùa chiền mà
  Thôi thì cứ đọc để biết ông A di đà là ai vậy

  Trả lờiXóa
 11. Mô Phật! đức Phật từ bi hỉ xả sẽ tiếp dẫn toàn thể chúng sanh nên chẳng trách gì người đang xưng danh của Ngài ở đây đâu :)))

  Trả lờiXóa
 12. Có người cảm ơn là hoan hỉ rồi

  Trả lờiXóa
 13. Theo Hòa thượng W RAHULA (Tích Lan) trong bài “Đạo Phật Nguyên thủy và đạo Phật Đại thừa” thì “Giữa thế kỷ thứ I tcn đến thế kỷ thứ I scn, hai thuật ngữ Đại thừa (Mahayana) và Tiểu thừa (Hinayana) mới xuất hiện trong Diệu pháp liên hoa kinh(Saddharma pundrika sutra)”

  Trong khi đó kinh Bi Hoa do Phật Thích ca thuyết thì Phật BảoTạng đã dùng đến hai thuật ngữ đó để nói với vua Tránh Niệm (sau đó là Phật A di đà) từ xa xưa, với khoảng thời gian không nghĩ bàn được. Điều đó thể hiện sự thiếu logic của kinh Bi Hoa. Và ta cũng có quyền nghĩ rằng kinh Bi Hoa do các Tổ sau này viết ra chứ không phải do Phật Thích ca Thuyết. Điều này rất phù hợp với Đạo sư người Đức EDWARD CONZE viết trong Lược sử Phật giáo “Không có một tiêu chuẩn khách quan nào cho phép chúng ta chọn ra được những phần nào trong số kinh điển này là do chính đức Phật nói ra”

  Trả lờiXóa
 14. Bảo Tạng như lai nói
  "Qua hàng ngàn trung kiếp sau, thế giới ấy còn qua nhiều vị Phật giáo hóa… Cho đến khi đức Phật Bất khả Tư nghị Công đức vương Như lai nhập niết bàn thì đại vương! Lúc ấy ông sẽ thành Phật Vô Lượng Thọ Như Lai. Cũng là đức Phật ADI ĐÀ"

  Lúc này các vị Phật Bất khả Tư nghị Công đức vương như lai chưa nhập niết bàn thì làm gì có chyện vua Vô Tránh Niệm đã thành Phật A di Đà bạn TTM ơi

  Trả lờiXóa
 15. Trong chùm câu hỏi tối hôm qua, còn câu thứ ba nữa Trường lão Bulukhin chưa chỉ giáo giúp cho đó ạ!

  Trả lờiXóa
 16. Đây là câu hỏi hay và không dễ trả lời cho người hỏi thỏa mãn được

  1- Trong rất nhiều kinh sách Phật giáo đều nói khi đưc Phật Thích ca lập Tăng già thì chỉ có nam chứ không có nữ. Đến nỗi di ruột đức Phật là bà Pajàpati nuôi ngài khi mới 7 ngày tuổi cho đến khi trưởng thành vẫn bị ngài từ chối cho xuất gia. Bà gặp đức Phật và nói: "Nếu nữ giới cũng được xuất gia sống không gia đình (làm tì kheo ni) trong Giáo pháp của Thế tôn thì thật hạnh phúc thay". Đức Phật tránh né và phủ nhận, thậm chí giữ nguyên lời chối từ khi bà Pajàpati lặp lại lời thỉnh cầu đến ba lần. Bà đã bật khóc khi nghe lời chối từ này, mà bà tưởng là vong ân bội nghĩa (Tiểu phẩm của Luật tạng). Sau đó Tôn giả Anan phải nói khó mãi đức Phật mới chấp thuận... Một số sách Phật Giáo biện hộ cho đức Phật rằng, do Ngài quan tâm đến phụ nữ, cho họ là tay yếu chân mềm, không thích hợp với việc xuất gia khất thực tu hành..nên không cho họ xuất gia....
  2- Có lẽ do những vấn đề nêu trên mà những kinh sách do các Tổ sau này viết ra như kinh Bi Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, đều nói ngài Vô Tránh Niệm hứa là xây dựng một thế giới không có phụ nữ..cho hợp với ý Phật.
  3- Vì quan niệm của vua Vô Tránh niệm là không có phụ nữ trên cõi tây phương, chứ không phải vì hóa sinh trên bông sen mà không có phụ nữ. Đã là hóa thì sinh nam nữ gì mà chẳng được

  (Có lẽ bu tui phải viết riêng một Ẻn về câu hỏi này của bạn mới nói thêm cho rõ được chăng?)

  Trả lờiXóa
 17. Điều này xin Trưởng Lão Bu nghiên cứu và giải thích cho kẻ u minh này được rõ thêm thôi, kẻo trong lòng cứ hồ nghi mãi sẽ ảnh hưởng đến con đường tu tập sau này....

  Và xin hỏi nữa là nếu anh nói chỉ ở cõi Tây Phương Cực lạc không có nữ giới! Điều này có 2 vấn đề cần tìm luận cứ chứng minh thêm là:
  1. Ở cõi ta bà khi ấy sẽ không còn Nữ giới nữa.??
  2. Ở cõi ta ba vẫn có nữ giới, khi vãng sinh thì biến thành Nam giới??!!
  Nhưng mà tự nhiên khi được vào cõi Tây phương Cực lạc rồi chỉ còn mỗi Nam nhân thôi.. thì buồn lắm Bu à!!!!!!!


  Cu tui cũng rầu quá đi thôi ............

  Trả lờiXóa
 18. Bạn TTM à

  Như đã hứa là bu tui sẽ tiếp tục đề tài thú vị này vào một ẻn khác. Riêng vệc trên cõi Cực lạc chỉ có nam giới thì bu tui nghĩ rằng:
  1- Khi nói nam giới thì ta hiểu ngay rằng giới này có khả năng cùng với nữ giới sinh con duy trì nòi giống. Nhưng ở Tây phương cực lạc của ông A di đà con người được hoa sen sinh ra thì không cần cái khả năng sinh con của nam giới nữa. Như vậy cái thứ người mà mẹ là hoa sen kia có xứng đáng gọi là nam giới nữa không???
  2- Khi đưa ra cái lý luận người sinh ra từ hoa sen này là để tránh tình trạng nam nữ yêu nhau. Yêu nhau là khát ái, mà khát ái là vô minh, vô minh dẫn đến sinh lão bệnh tử không thể giải thoát được.

  Trả lờiXóa
 19. Xem hai bác hỏi đáp mà vỡ ra nhiều điều, nếu cõi ta bà này mà không có nam, có nữ thì làm sao mà có được hai người bạn tri kỷ như hai bác đây?

  Nam mô a di đà Phật!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. A Di Đà Phật!
   ThuThuy ơ! hôm nay vào đọc lại entry nay và câu còm này của em thì bà chị già này vẫn chỉ nhất tâm một niệm "Nam Mô A Di Đà Phật!"

   Xóa
  2. Niệm nhiều và niệm hộ cho bu tu với

   Xóa
  3. Nếu chỉ một mình bà già niệm thì chỉ một mình bà già được vãng sanh cực lạc quốc thôi BU à.. mà một mình vãng sanh mà bạn bè ở lại thì Bà Già ở trên ấy một mình cũng buồn lắm lắm.. huhu không chịu đâu!

   Xóa
  4. Rủ thêm ai đi với TTM à

   Xóa
  5. A Di Đà Phật! Thiện Tai! Thiện Tai.

   Người đi trước kẻ đi sau
   Có ai cùng bước với nhau bao giờ.
   Sợ rằng kẻ trước đến bờ
   Cõi tiên lạc quốc có chờ người sau!
   ...

   Haha.. đùa vui tí, viết chưa xong M lại thấy mình lấy lòng của người hạ giới cõi ta bà này so với cõi cực lạc mà mình chưa thấy bao giờ..

   Thôi thì quay lại với Nhất tâm niệm Phật vậy.. hihi

   Xóa
  6. Niệm cho nghiêm túc vào TTM có tố chất Bồ tát đấy...

   Xóa
 20. Hiện giờ có nguyên một phái tập tu chỉ niệm A di đà. Cảm ơn bác Bu về bài viết hay ạ.
  Trong đĩa kinh Địa tạng có một đoạn nói về vì sao đàn bà khó tu. Hic.

  Trả lờiXóa
 21. Entrry không dài quá nhưng có nhiều vấn đề em không biết nên em sẽ vào đọc từ từ thôi. Vừa đọc entrry vừa đọc comment mới thấy nhiều điều rất hay. :)
  Rất vui khi thấy anh Bu viết entrry trở lại. :)

  Trả lờiXóa
 22. Trước khi hỏi tiếp những điều còn phân vân ở phần A,
  M đưa vào đây video về bài tụng Kinh A Di Đà.

  Không dám để autoplay vì sợ ảnh hưởng đến dòng sự suy nghĩ của anh Bu và bạn bè. Thôi bạn nào muốn nghe và xem hình Phật thì click play để nghe vậy.

  A Di Đà Phật!

  Trả lờiXóa
 23. thuthuy tu Thiền đến đâu rồi, bao giờ thì giải thoát được

  Trả lờiXóa
 24. Bu có kinh đia tạng nhưng chưa đọc hết
  cảm ơn đã giới thiệu

  Trả lờiXóa
 25. Cứ đọc đi chỗ nào chưa hiểu bu sẽ trao đổi với Lan nhé

  Trả lờiXóa
 26. Em lại nghe nói, trước khi thành Phật A di đà, vị này là tỳ kheo Pháp Tạng ( cũng là ông Vô Tránh Niệm chăng). Ông phát đến 48 đại nguyện, trong đó có nguyện là người nào khi lâm chung niệm danh hiệu Phật, Phật sẽ tiếp dẫn vãng sinh về Tây phương Tịnh thổ... Do cách tu đơn giản nên phổ biến trong dân chúng, đến nỗi lễ Phật Thích ca cũng Nam mô A di đà Phật, nhưng Phật vô chấp, chắc chắn thế.

  Đọc các cật vấn của bác M em thấy hay lắm, nhưng có lẽ xem kinh Phật nên thấy tính ẩn dụ chăng. Kiếp, rồi vô lượng kiếp, cõi tịnh thổ hoa mỹ... có thể thấy ngay trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày sống ta coi như một kiếp đi, tối là chết, sáng mai là một cuộc đời mới, khi nào chị M khỏe mạnh, không khốn khổ chuyện đàn bà, nhà cửa hoa mỹ, vui vẻ, ới một cái là có anh Bu tiếp chuyện hoan hỷ, thì đó là Niết bàn, là cực lạc rôi, đâu lo chuyện lúc lâm chung nữa...

  Trả lờiXóa
 27. Ông Pháp Tạng là một cách gọi vua vô Tránh Niệm
  Trong kinh Bi Hoa ông này hưa có 9 điều còn trong kinh Vô Lượng thọ ông ta hứa đến 48 điều
  Vả hai kinh đều do Ngài Thích ca thuyết
  Đúng là phải tạo ra Tịnh độ và Niết bàn tại chỗ ta đang ở vậy

  Trả lờiXóa
 28. Cái ông sư nào đó tụng hay lắm, cảm ơn bạn TTM nhiều nhiều

  Trả lờiXóa
 29. Do thầy Thích Trí Thoát tụng (có ghi ở trang đầu của video clip đó anh Bu.
  M còn đang bận việc tí nên chưa hỏi anh tiếp, vì trong câu định hỏi thì Toro đã nói qua, đó là câu định hỏi tiếp là 48 lời thệ nguyện hay 9 điều thệ nguyện?? M muốn tìm hiểu xem trong 48 và 9 điều này có giống nhau không? Có phải 9 điều trong Kinh Bi Hoa đã bao gồm cả nội dung của 48 điều rồi?

  Trả lờiXóa
 30. Nội dung 9 điều và 48 điều thì cũng như nhau

  Trả lờiXóa
 31. "Đức Phật Bất khả Tư nghị Công đức vương Như lai nhập niết bàn thì đại vương! Lúc ấy ông sẽ thành Phật Vô Lượng Thọ Như Lai"... Vị Bất khả tư nghị này là Phật Thích ca hay vị nào nữa bác Bu!

  Trả lờiXóa
 32. Kinh sách, hihi, trò chơi của chữ nghĩa! Càng ráng hiểu càng rối!

  Trả lờiXóa
 33. Đoạn này là kinh BI HOA do Phật Thích ca thuyết.
  Phật Thích ca nhắc lại lời Phật Bảo tạng nói với vua Vô Tránh Nhiệm. Vì nó quá dài và rườm rà nên Bu buộc phải lược bớt đi. Đại thể ông vua Vô Tránh Niệm phải chờ rất nhiều ông Phật nhập niết bàn mới được lên làm Phật A di đà. Đức Phật Bất khả Tư nghị Công đức vương Như lai là ông cuối cùng trong cái danh sách do Ngài Bảo Tang liệt kê ra.
  Ông Thích ca đang giảng giải lời Bảo Tạng nên cái ông Bất khả Tư nghị Công đức vương Như lai không thể là Thích ca được

  Trả lờiXóa
 34. Càng đi sâu vào đạo Phật đúng là càng rối
  Chiều nay tui đọc kinh Địa Tạng mới thấy người ta tin được thì thật là lạ lùng

  Trả lờiXóa
 35. Gặp lúc nguy cấp hay tinh thần suy sụp, có khi ta niệm "Nam Mô Bổn sư Thích ca mâu Ni Phật", khi thì "Nam Mô A Di Đà Phật", khi thì "Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát", có một quy định nào để ta "cầu cứu" Phật thật nhanh và thật linh hiển không bác Bu?

  Trả lờiXóa
 36. @ngocyen, toi thay the nay, neu co mot quyen luc hay suc manh vo hinh nao do co the giup con nguoi khi nguy khon thi chi co mot, Chua, Phat Thich Ca, Phat A Di Da, Quan Am, Di Lac hay dang A La... cung chi la mot, khong the co 2, cau noi duoc cho la cua Phat "hay tu thap duoc ma di", nghia la dung trong mong gi ngoai chinh ban than, vay thi co niem gi di nua phong co ich gi? Con neu tin thi niem gi cung tot ma... Mot loi "tu ky am thi"...

  Trả lờiXóa
 37. Bài viết có giá trị, em bận đi làm , sẽ trở lại xem tiếp.

  Trả lờiXóa
 38. Bu có xem một đĩa nói về sự huyền diệu của Phật pháp:.

  Một ông già trên tuổi 80 đã từng dịch tiếng Pháp cho bộ Ngoại giao, một trí thức lão thành. Gia đình ông theo đạo Thiên chúa đã 5 đời. Ông ấy nói về mình trước nhiều cử tọa đại khái: Ông bị ung thư gan, ngoải ra còn bị thêm 4 bệnh hiểm nghèo nữa. Biết thế nào cũng chết, ông điện cho con gái ở Canada về làm lễ tang. Con ông về bảo" Bố ơi còn nước còn tát con sắm cho bố một đồ tụng kinh và niệm Adi đà Phật, Trước sự thuyết phục rất tài của con ông nghe theo và dốc lòng tin tưởng vào phật Adi đà ...một thời gian sau ông khỏe ra và lanh hết bệnh. Ông kết luận: CÓ LÒNG TIN LÀ CÓ TẤ CẢ
  Vậy bạn NY hãy tin mãnh liệt vào một vị nào đó Phật, hoặc Chúa, hoặc ông Mác, ông Lên Nin, ông Lão tử,, Khổng tử, gì đó cũng được, thì mọi sự sẽ nhẹ nhỏm và thành công. Cái nguy cơ của bu tui là không tin được vào cái gì cả. Khổ thế!!

  Trả lờiXóa
 39. Mời Andro đọc kỹ và nêu vài câu hỏi nhé..

  Trả lờiXóa
 40. Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử, như Khổng Tử, LãoTử, Chúa Jesus... tuy cuộc đời của các ngài gắn liền với nhiều truyền thuyết, còn Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, các vị BồTát, La Hán... là nhân vật của kinh sách, cuả niềm tin, kinh sách nói sao thì biết vậy, chẳng thể biết Phật A Di Đà là ai, những giải thích cũng là lấy đâu đó trong kinh sách, tất cả đều đúng hoặc tất cả đều sai, hihi!

  Trả lờiXóa
 41. Chú ơi, cháu đang đọc dở. Cháu vào đọc tiếp sau chú nhé!

  Trả lờiXóa
 42. "Thực ra, A di đà là tên vị Phật - giáo chủ môn phái Tịnh độ tông - thuộc trường phái Đại thừa ở Tây phương Cực lạc." Tôi mạn phép nói thêm một chút ở chỗ này, Đức Phật A di đà không phải là giáo chủ của môn phái Tịnh độ tông, theo 3 bộ kinh chủ yếu cuả Tịnh độ tông là "Vô lượng thọ kinh", "A di đà kinh", và "Quán vô lượng thọ kinh", ở phương Tây cuả thế giới chúng ta đang sống đi qua mười ức Phật thổ (một tỉ), có một thế giới tên là Cực lạc, vị giáo chủ cuả thế giới này là Phật A di đà (giáo chủ của cõi Tây phương cực lạc, chứ không phải giáo chủ Tịnh độ tông). Môn phái Tịnh độ lấy việc niệm Phật A di đà là phương tiện để được vãng sanh vào thế giới Cực lạc này.

  Trả lờiXóa
 43. Đúng! Thích ca là một nhân vật lịch sử . Trong số những người viết về ông thì tác giả người Đức SCHUMANN là viết nghiêm túc, không tô vẽ ông thành thần thánh thiên biến vạn hóa gì cả. Thế nhưng mấyông Đại thừa sau này biến ông thành một người thần thông quảng đại. Kinh Địa Tạng nói trước khi viên tịch, ông lên tầng trời Đao Lợi thuyết giảng, dạy dỗ các bồ tát Ca Diếp, Quan thế âm....về công tích ngài Địa Tạng. Đao Lợi là tầng trời thứ 2 trong cõi Dục Giới. Sắp chết đến nơi sao mà ông trèo lên đó được, mà trèo bằng cách nào. Hồi đó hỏa tiễn vệ tinh chưa có hihihi. Vậy mà người ta tin tuyệt đối. Lạ!

  Trả lờiXóa
 44. "Phật A di đà giáo chủ của cõi Tây phương cực lạc, chứ không phải giáo chủ Tịnh độ tông." nói như PNH là chuẩn xác. Cảm ơn bạn đã góp ý

  Trả lờiXóa
 45. QA có đi chùa làm từ thiện, vậy tìm hiểu đạo Phật cũng là cần thiết. Đọc Ẻn và đọc thêm các trao đổi có thể cháu sẽ thấy thú vị.
  Chú có một loạt bài về vấn đề này sẽ lai rai treo lên ...hihihi.

  Trả lờiXóa
 46. Cháu không biết tiếp cận với các sách của Phật giáo bắt đầu từ đâu ạ.

  Trả lờiXóa
 47. QA có đi chùa làm từ thiện, vậy tìm hiểu đạo Phật cũng là cần thiết. Đọc Ẻn và đọc thêm các trao đổi có thể cháu sẽ thấy thú vị.
  Chú có một loạt bài về vấn đề này sẽ lai rai treo lên ...hihihi.

  Trả lờiXóa
 48. Thôi cháu cứ đọc trong nhà chú là được rồi chú ơi.
  Cháu không có khả năng để tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề này ạ.

  Trả lờiXóa
 49. 1- Bu tui vừa đọc xong kinh Địa Tạng, không thấy chỗ nào nói phụ nữ khó tu cả. Bạn làm ơn chỉ cho trang nào?
  2- Ở trang 186 có câu: Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai
  (chứ không nói khó tu...)

  Trả lờiXóa
 50. Thế cũng được, vì câu chuyện 2500 năm mà biết cho kỹ mất thì giờ lắm.
  Trước mắt cháu là tìm cho được môt phần mình đang lưu lạc trong nhân gian

  Trả lờiXóa
 51. Với cháu điều ấy cháu không mong mỏi nữa rồi.

  Trả lờiXóa
 52. Gay go. Đến bây giờ cũng chưa có sách nào nói ông Bất khả tư nghị đã nhập Niêt bàn hay chưa, để biết ông Vô Tránh Niệm đã lên ngôi Phật A Di Đà hay chưa mới khó chứ... bác Bu?!

  Trả lờiXóa
 53. Hehehe.. TORO cứ thấy Phật tử các nước Tàu,Nhật, Việt, Cao Ly, lăn lóc tụng niệm A di đà theo bài bản người sáng lập môn phái Tịnh độ là ngài Huệ Viển (334-416) thì biết rằng cái ông Bất Khả Tư nghị kia nhập Niết bàn rồi. Vi không nhập thì bố bảo ai dám tụng niện ông A di đà ? Phật Bảo Tạng đã nói là đinh đóng cột, bạn cứ yên chí đi, Bu không nói sai. Tính ra dân chúng đã niệm A di đà gần 1600 năm rồi chứ ít đâu???
  Đón đọc phỏng vấn đức Phật Thích ca nhé

  Trả lờiXóa
 54. Hìhì, bác Bu ơi, tôi đã nhắc đi nhắc lại, đấy là kinh sách, là niềm tin, là tôn giáo... không thể luận đúng sai, phải trái... Cũng như không thể bàn chuyện Thánh Gióng, chuyện Nỏ thần, chuyện trả gươm là vô lý... Ngay khi tất cả đã công nhận Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, tiểu sử của ngài vẫn có nhiều sách chép khác nhau, và khi không thể xác minh, người ta vẫn chấp nhận tất cả mọi nguồn.

  Trả lờiXóa
 55. em hồ đồ quá, hihi. Em nghe đĩa của hòa thượng Thích Tuyên Hóa giảng về kinh Địa tạng ạ. Có đoạn nói về tại sao đàn bà khó tu: 8 trở ngại: ăn diện, hay ganh tị vân vân :D
  Em chưa đọc sách ạ.

  Trả lờiXóa
 56. Không sao cả người ta đôi khi có nhầm lẫn chút xíu, và nhờ bạn nhầm mà bu bỏ một ngày đọc hết kinh Địa tạng, cảm ơn bạn đến thăm tệ xá bu, mong được tiếp kiến hoài hoài.

  Trả lờiXóa
 57. E nhớ lúc nghe hoà thượng giảng phần đó và đọc thêm ở trang mạng Phật giáo về Thiền tông có nói rõ hạn chế của nữ giới về sinh lý nên đường tu tập sẽ khó khăn.... Lúc em còm lại không ghi nguồn. Ngượng quá.

  Trả lờiXóa
 58. Sáng nay bu sang truonghoanluyen72 có để lại vài dòng...
  Thấy nhà bạn đầy ắp không khí nhà Phật thú vị quá. Bu dừng lại khá lâu ở chùa Yên Tử nơi mà bu chưa có dịp đặt chân đến.
  Hình như bên bạn không có mục Home nên viết vào nhà mình vậy hihihi

  Trả lờiXóa
 59. Em thực sự chú tâm tới Thiền chính là sau lần lên Yên tử hồi đầu năm nay ạ.

  Trả lờiXóa
 60. Ui, vào Mul qua điện thoại nên gõ sai không sửa được: e lên Yên tử năm 2011. Không gian và con người nơi đó quả thật khiến tâm trí mình cứ như được đánh thức

  Trả lờiXóa
 61. Tìm hiểu sâu sa thật lắm công phu anh nhỉ. Đọc những bài về Phật lòng thấy thanh thản hơn.

  Trả lờiXóa
 62. Em copy về blog để dành đọc dần, hiện bận quá.

  Trả lờiXóa
 63. Hôm nay em mới có thời gian đọc kỷ Entry và những lời comment.
  Em vốn không biết gì về Phật và Phật pháp nhưng khi đọc thì hiểu được ít nhiều,
  Và cũng được biết Đức Phật A di đà và Đức Phật Thích ca Mâu ni có mối quan hệ từ tiền kiếp sau này lại đều thành Phật.
  Về các comment thì thật ra em chỉ biết ngồi nghe anh Bu và mọi người cùng luận đàm với nhau thôi hà. :)

  Trả lờiXóa
 64. Anh Bu ơi.
  Hình như NT đã từng dẫn chứng câu:
  Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan
  Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết.
  Có nghĩa là cứ y như kinh mà nói là oan cho ba đời chư Phật.
  Rời kinh một chữ thôi, có khi là ma nói chứ ko phải Phật nói!
  Vì vậy, giáo lý của Phật không phải chỉ một đoạn kinh, một quyển kinh mà có thể thấy được điều Phật muốn nói.
  Đức Phật sau 49 năm thuyết pháp, cuối cùng Phật nói, ta có nói gì đâu?
  cho nên, chỉ trích đoạn mà nói cũng khó mà kết luận được vấn đề.
  Pháp phải tương quan tương duyên nhau mà sanh.
  Chao ơi! Nói chuyện Phật pháp mà chỉ vài dòng gói gọn cũng khó anh Bu ha?
  NT hiểu về Phật pháp đơn giản thôi, đạo Phật là một đạo DIỆT KHỔ. Đọc kinh Phật, mình thấy điều nào làm cho cái tâm của mình chuyển hóa được khổ qua an lạc là theo đó mà hành.
  Tìm hiểu chi ba cái tiểu tiết cho nó thêm rắc rối.Có khi mang tiếng theo đạo Phật mà bị loạn tâm thì oan uổng lắm!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Như Thị à, Bu đã nói chuyện với nhiêu Phật tử kể cả nhà sư Tịnh độ họ không biết A di Đà là ai...

   Xóa
 65. Hihi...
  Thì anh Bu cứ nói A DI ĐÀ là Phật quá khứ, THÍCH CA là Phật hiện tại, DI LẶC là Phật tương lai.
  Tựu trung cũng chỉ là một cách biểu trưng thôi mà?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhưng cái tạng bu là nói có sách mách có chứng cho nên phái "sai" vợ vào Nam (thời bu đang ở Quảng Bình) mua Kinh Bi Hoa về đọc khổ thế NHƯ THỊ à.
   Ngài Thích Ca nhập Niết Bàn nghe oách thế nhưng Bu viết "phỏng vấn Đức Phật Thích ca" có hỏi ngài rằng ngài bị ngộ độc thức ăn thì ngài chấp nhận hẹhehe

   Xóa
  2. Hihi...Người ta cứ "linh thiêng hóa" ngài thôi, chứ ngài cũng bằng xương bằng thịt giống như ta thôi!
   Cho nên ngài cũng theo cái quy luật "sinh lão bệnh tử" của con người, hòa theo cái "sinh trụ dị diệt" của thế giới hiện tượng để rồi cuối cùng tan vào cái "thành trụ hoại không" của vũ trụ.
   Anh Bu ha?

   Xóa
  3. Về ngài còn nhiều chuyện để nói lắm NT à

   Xóa
 66. Bác Bu thật là kỳ công trong mỗi bài viết! Em đã đọc bài này ở Mul rồi giờ đọc lại vẫn thấy nhiều điều hay.

  Trả lờiXóa
 67. Đôi khi mới là cái cũ bị lảng quên Thủy à

  Trả lờiXóa
 68. Cán ơn mọi người gíup em ngộ nhiều điều

  Trả lờiXóa